VĂN HÓA CỐT LỖI TRONG PHƯƠNG ĐÔNG LOGISTICS        

 

 

     
Tinh th
n kinh doanh

Can đm đ đi tt đón đu và theo đuổi s xut sc

Cam kết ca công ty

Nếu không đt thi hn s gim phí vn chuyn

Triết lý dch v

An toàn, đúng gi, nhanh chóng, tiết kim, cht lượng cao


Triết lý kinh doanh

S hài lòng ca khách hàng, s hài lòng ca nhân viên, s hài lòng ca công ty

                             

Giá tr đầu tiên

Chính trc, liêm chính, trách nhim, phc v, đng đi

               

Mục tiêu ca doanh nghip

To người tiên phong trong chuyn phát nhanh và xây dng bước nhy vt thế k

Văn hóa doanh nghip là linh hn ca doanh nghip, là chìa khóa năng lc cnh tranh ct lõi ca doanh nghip, là đng lc thúc đy doanh nghip phát trin. 

 

Mt khái nim văn hóa doanh nghip xut sc có th to ra mt môi trường làm vic tt cho công ty, thiết lp các giá tr đúng đn cho nhân viên, giành được khách hàng và tương lai cho công ty. 

 

Khái nim văn hóa doanh nghip là cu ni linh hn cho s phát trin vượt bc, là tăng cường s gn kết và lc hướng tâm ca doanh nghip, đng thi thúc đy nhân viên phát trin, đi mi và cng hiến.

 

 Leapover thm nhun khái nim văn hóa doanh nghip vào trái tim ca mi nhân viên, đ không ngng nâng cao ý thc s hu, nâng cao ý thc v s mnh ca công ty và dn dt tt c nhân viên cùng nhau tiến b.